GDPR

Tento on-line obchod a prodejce respektuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – tzv. GDPR.

 

Prohlášení:

Tento on-line obchod ani prodejce neshromažďuje ani nevyužívá žádné osobní údaje o kupujícím za účelem jejich komerčního využití. Veškeré osobní údaje jsou v systémech prodávajícího uloženy v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a uchováváme a z jakých důvodů ?

 

Zpracováváme a uchováváme tyto Vaše osobní údaje - jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, email:

   • Osobní údaje jsou v databázi on-line obchodu uchovávány a zpracovávány po dobu zpracovávání objednávky a desátý den po vypršení práva zákazníka na odstoupení od smlouvy v zákonné době (tj. 24 dnů od převzetí zboží) nebo 24 dnů po nepřevzetí / stornu objednávky dojde k jejich automatickému vymazání.

   • Osobní údaje jsou v ekonomickém systému prodávajícího uchovávány a zpracovávány:

    • po dobu 10 let od konce zdaňovacího období z právního důvodu uchování daňových dokladů podle zákon 235/2004 Sb v platném znění – zákon o DPH

    • po dobu až 15 let ode dne nákupu z právního důvodu možnosti realizace smluvních záručních podmínek podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (občanský zákoník)

    • zpracovávány na základě právního důvodu podle zákona 563/1991 Sb. v platném znění – zákon o účetnictví – povinnost vystavení řádných daňových dokladů s údaji předepsanými zákonem z důvodu splnění kupní smlouvy

    • zpracovávány na základě právního důvodu podle zákona 586/1992 Sb. v platném znění – zákon o dani z příjmu – splnění daňové povinnosti na základě řádně vystavených daňových dokladů vystavených z důvodu splnění kupní smlouvy

 

Předáváme někomu Vaše osobní údaje?

 

Osobní údaje kupujícího (jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, email) mohou být prodávajícím předány výhradně dopravci nebo velkoobchodnímu B2C dodavateli (aby věděli komu a kam objednané zboží dopravit) jako zpracovatelům osobních údajů na základě právního důvodu (splnění kupní smlouvy uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění). Kromě dopravců a velkoobchodních B2C dodavatelů nebudou osobní údaje prodávajícím předávány třetím osobám. Prodávající se zavazuje předat osobní údaje kupujícího pouze takovým dalším zpracovatelům, kteří poskytují dostatečné technické a organizační opatření, aby byla zajištěna maximální ochrana poskytnutých osobních údajů.

 

Jako kupující máte tato práva:

 

Právo na přístup – prodávající je povinen kupujícímu na vyžádání sdělit, jaké všechny jeho osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány. Jde však o shodné údaje, které uvádíme výše, resp. která jsou k nahlédnutí v uživatelském účtu kupujícího v on-line obchodě, pokud kupující souhlasil s jeho vedením.

 

Právo na přenositelnost – kupující má právo na vyžádání získat své osobní údaje ve strukturovaném strojově čitelném formátu (např. formát XLS, CSV, TXT)

 

Právo na opravu – kupující má právo na opravu nesprávně uvedených osobních údajů; opravu může provést kupující přímo ve svém uživatelské účtu nebo o ni požádat prodávajícího

 

Právo na výmaz – platí v případě, že osobní údaje budou zpracovávány protiprávně, nebo nebyl dán souhlas rodičů (u dětí do 16 let) či již neexistuje další důvod pro zpracování; u on-line obchodu jsou osobní údaje bez poskytnutého souhlasu k delšímu vedení účtu automaticky po vypršení doby k odstoupení od smlouvy mazány; kupující má právo ve svém uživatelském účtu souhlas s vedením účtu odvolat a tím ihned dojde k vymazání účtu (a tím i všech osobních údajů) z on-line obchodu; prodejce ve svém ekonomickém systému eviduje osobní údaje výhradně na základě výše uvedených právních důvodů a ty vymazat po dobu trvání právního důvodu nelze

 

Právo vznést námitku a právo k omezenému zpracování - v některých případech právního důvodu nelze právo na výmaz uplatnit, pak ovšem stále můžete podat námitku a žádat o omezené zpracování údajů – viz právo na výmaz. Osobní údaje v systému prodávajícího nicméně nejsou nijak komerčně zpracovávány ani nikomu poskytovány.

 

Právo být zapomenut – správce provede přiměřené kroky, aby vaše osobní údaje byly vymazány i směrem do minulosti (s výjimkou zpracování osobních údajů na základě právního důvodu – viz Právo na výmaz a Právo vznést námitku).