Bonusy pro Vás
»  Doprava ZDARMA na vybrané produkty
»  Zboží trvale skladem !
»  Rychlé dodání zboží
»  Osobní přístup ke každému zákazníkovi

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Kroftas Czech s.r.o.,

IČ:03573150, se sídlem Waltrova

1216/31, Skvrňany, 318 00 Plzeň

 

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě

www.kroftas.cz, který je provozován Kroftas Czech s.r.o., IČ:03573150, se sídlem Waltrova

1216/31, Skvrňany, 318 00 Plzeň , zaps. v OR vedeném městským soudem v Krajského soudu

v Plzni, oddíl C, vložka 30407Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti

prodeje zboží mezi Kroftas Czech s.r.o., IČ:03573150, se sídlem Waltrova 1216/31, Skvrňany,

318 00 Plzeň , zaps. v OR vedeném městským soudem v Krajského soudu v Plzni, oddíl

C, vložka 30407 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující

podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž

nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky

je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn

a má možnost se s nimi seznámit.

 

 

2. Definice

1. Prodávající

Prodávajícím je (společnost) Kroftas Czech s.r.o., IČ:03573150, se sídlem Waltrova 1216/31,

Skvrňany, 318 00 Plzeň , zaps. v OR vedeném městským soudem v Krajského soudu v Plzni,

oddíl C, vložka 30407.

 

2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím

nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného

výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu

pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje,

které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí

příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb.,

o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),

 

osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný

v živnostenském rejstříku),

osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních

předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a

osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního

předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito

VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák.

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

3. Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními

stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

 

 1. 3.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

  2. On-line obchody umístěné na webových stránkách neshromažďují ani nevyužívají o kupujícím žádné osobní údaje za účelem jejich pozdějšího komerčního využití.

  3. Zpracování a uložení poskytnutých osobních údajů kupujícího probíhá výhradně na základě právního důvodu splnění kupní smlouvy uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a prodávající, tj. společnost KROFTAS CZECH s.r.o.

  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající z právního důvodu (splnění kupní smlouvy uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) pověřit třetí osobu (dopravce), jakožto zpracovatele. Kromě dopravců nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Prodávající se zavazuje předat osobní údaje kupujícího pouze takovým dalším dopravcům - zpracovatelům, kteří poskytují dostatečné technické a organizační opatření, aby byla zajištěna maximální ochrana poskytnutých osobních údajů.

  6. V případě nákupu bez registrace (tj. bez založení uživatelského účtu) budou osobní údaje kupujícího v on-line obchodu na webových stránkách uloženy po dobu určitou. Jakmile prodávající obdrží informaci od dopravce, že zboží bylo v pořádku převzato kupujícím nebo byla objednávka stornována, tak budou vymazány.

  7. Pokud kupující neposkytne souhlas s uložením osobních údajů ve svém uživatelském účtu v on-line obchodě na webových stránkách prodávajícího, bude uživatelský účet do 14 dnů od registrace automaticky smazán.

  8. Pokud kupující poskytne souhlas s dlouhodobým uložením svých osobních údajů v rámci svého uživatelského účtu, tak budou tyto jeho údaje uloženy v on-line obchodu po dobu trvání tohoto souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv odvolat a celý účet, včetně historie nákupů, osobních údajů ve všech objednávkách kupujícího, bude v on-line obchodu vymazán.

  9. Osobní údaje jméno a příjmení, adresa, email, telefon, které jsou přenášeny do ekonomického systému prodávajícího, mohou být v tomto systému uloženy až po dobu 15-ti let od data posledního nákupu. Jde o osobní údaje, které jsou vyžadovány na základě těchto právních důvodů:

    • zákon 563/1991 Sb. v platném znění – zákon o účetnictví – povinnost vystavení řádných daňových dokladů s údaji předepsanými zákonem z důvodu splnění kupní smlouvy

    • zákon 235/2004 Sb. v platném znění – zákon o DPH – povinná archivace řádných daňových dokladů vzniklých z důvodu splnění kupní smlouvy po dobu 10 let

    • zákon 586/1992 Sb. v platném znění – zákon o dani z příjmu – splnění daňové povinnosti na základě řádně vystavených daňových dokladů vystavených z důvodu splnění kupní smlouvy

    • zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění - občanský zákoník - splnění uzavřené kupní smlouvy s kupujícím + evidence smluvní prodloužené záruky až 15 let ode dne nákupu)

    • zákon 634/1992 Sb. v platném znění - zákon o ochraně spotřebitele - z důvodu včasného informování kupujícího v případě prokázání problému na výrobku

    • zákon 350/2011 Sb. v platném znění - chemický zákon – z důvodu včasného informování kupujícího v případě prokázání vady na výrobku - většina produktů z on-line obchodu spadá pod povinnou evidenci chemických výrobků

    • nařízení ES REACH 1907/2006 v platném znění z důvodu včasného informování kupujícího v případě prokázání vady na výrobku - většina produktů z on-line obchodu spadá pod povinnou evidenci chemických výrobků

  1. Prodávají přijal s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování taková technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

  2. Kupující má tato hlavní práva:

    • Právo na přístup – prodávající je povinen kupujícímu na vyžádání sdělit, jaké všechny jeho osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány.

    • Právo na přenositelnost – právo získat své osobní údaje ve strukturovaném strojově čitelném formátu.

    • Právo na opravu – kupující má právo na opravu nesprávně uvedených osobních údajů.

    • Právo na výmaz – platí v případě, že osobní údaje budou zpracovávány protiprávně, nebo nebyl dán souhlas rodičů (u dětí do 16 let) či již neexistuje další důvod pro zpracování, podle GDPR musí správce nově bez průtahů údaje vymazat.

    • Právo vznést námitku a právo k omezenému zpracování - v některých případech právního důvodu nelze právo na výmaz uplatnit, pak ovšem stále můžete podat námitku a žádat o omezené zpracování údajů.

    • Právo být zapomenut – správce provede přiměřené kroky, aby vaše osobní údaje byly vymazány i směrem do minulosti (s výjimkou zpracování osobních údajů na základě právního důvodu).

  1. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s objednaným zbožím nebo s objednanými službami na jím sdělenou elektronickou adresu. Zasílání propagačních a obchodních sdělení nesouvisejících přímo s objednávkou je ve výchozím stavu účtu deaktivované a jeho aktivaci musí kupující aktivně provést a zasílání odsouhlasit ve svém uživatelském účtu. Souhlas pak může kupující kdykoliv písemně odvolat.

  2. Nákup na webové stránce je možné technicky zrealizovat pouze s povolením ukládání tzv. cookies ve webovém prohlížeči kupujícího.

 2. DORUČOVÁNÍ

  1. Kupujícímu může být doručován jakýkoliv dokument související s jeho objednávkou na elektronickou adresu kupujícího

  

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém

eshopu.

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky,

kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky

Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem

na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně

dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě

zákonných důvodů.

Některé druhy méně prodávaného zboží není Prodávající schopen z kapacitních

a ekonomických důvodů dlouhodobě skladovat. Při objednávce zboží nad částku ve výši

40000,- Kč se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu zálohu ve výši 30 % z prodejní ceny

zboží. Prodávající je povinen objednat zboží u dodavatele až v okamžiku úhrady plné výše

zálohy Kupujícím. K úhradě zálohy akceptuje Prodávající platební podmínky uvedené v části

6. těchto VOP, a to pod body Platba v hotovosti, platba na dobírku, platba předem na bankovní

účet... Záloha je vratná pouze v případě, kdy Prodávající není schopen zajistit dodání zboží

Kupujícímu.

Zboží, jež je v eshopu www.kroftas.cz uvedeno s příznakem „v popisu textu je podmínka

o zálohové platbě“ je třeba objednat u dodavatele. Z tohoto důvodu je Kupující povinen

před objednáním zboží u dodavatele uhradit Prodávajícímu zálohu ve výši 100 % z prodejní

ceny zboží. Prodávající je povinen objednat zboží u dodavatele až v okamžiku úhrady plné výše

zálohy Kupujícím. K úhradě zálohy akceptuje Prodávající platební podmínky uvedené v části

6. těchto VOP, a to pod body Platba v hotovosti, platba na dobírku, platba předem na bankovní

účet... Záloha je vratná pouze v případě, kdy Prodávající není schopen zajistit dodání zboží

Kupujícímu.

Určité druhy zboží je třeba z kapacitních a ekonomických důvodů objednat u dodavatele.

Informaci o výše uvedeném Kupující získá v detailu produktu, popř. od Prodávajícího.

V takovémto případě je Kupující povinen před objednáním zboží u dodavatele uhradit

Prodávajícímu zálohu ve výši 50 % z prodejní ceny zboží. Prodávající je povinen objednat zboží

u dodavatele až v okamžiku úhrady plné výše zálohy Kupujícím. K úhradě zálohy akceptuje

Prodávající platební podmínky uvedené v části 5. těchto VOP, a to pod body Platba v hotovosti,

platba na dobírku, platba předem na bankovní účet... Záloha je vratná pouze v případě,

kdy Prodávající není schopen zajistit dodání zboží Kupujícímu.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze

v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie

mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie

mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy

v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování

dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.

  

5. Cena a platba

Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné,

a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady

na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití

komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění

objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy

mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.

Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako

dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto

dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání

zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení

vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit

dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

Platba v hotovosti, platba na dobírku, platba předem na bankovní účet..

 

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží

prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.Dostupnost

produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti

produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 40 dnů. V běžných

případech zboží expedujeme do 3 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný

termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není

instalace zakoupeného zboží.Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více

dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Kupující pouze pro první dodávku.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet

dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil

jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet

až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

osobní převzetí, GEIS

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány

náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

 

V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné

Kupující.V případě objednávky zboží v hodnotě nad 12500,- Kč nese náklady na dopravu

a platbu Prodávající.

 

7. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží,

je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li

na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními

právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí

prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo

opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem

a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou

odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli

a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba

12 měsíců.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura,

Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit

pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

 

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze

této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady

neúměrné

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu

z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady

po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet

vad věc řádně užívat

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

 

Reklamace se nevztahují na případy:

 

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu

s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího

prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou

použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována

po uplynutí této lhůty

vady způsobené vlivem živelných katastrof

 

 

9. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku,

má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce

ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit

od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem

a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše

uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet

Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kuní

ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

 

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž

vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek

a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy

na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů,

a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých

ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Smluvní strany se podle zákona č. 216/1994 Sb. výslovně dohodly na tom, že veškeré

majetkové spory z této Smlouvy, jakož i spory, které by v budoucnu vznikly z právního vztahu

založeného touto Smlouvou, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s exekucí a sporů

vyvolaných insolvenčním řízením, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, je oprávněn

rozhodovat podle právního řádu České republiky jako rozhodce :

HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55083


Rozhodce určený touto rozhodčí doložkou

bude spory rozhodovat bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů

předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující,

je oprávněn nařídit ústní jednání. Rozhodčí řízení se bude konat dle právního řádu ČR a bude

uplatněna zásada spravedlnosti.

Náklady rozhodčího řízení tvoří:

a) poplatek za rozhodčí řízení činí 5 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,--

Kč. Poplatek představuje odměnu rozhodce. Na odůvodněnou žádost může rozhodce poplatek

snížit;

b) zvláštní náklady vzniklé v souvislosti s projednáváním a rozhodováním sporu v rozhodčím

řízení.

Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita příslušná

ustanoveni Občanského soudního řádu. Rozhodčí nález nabývá dnem doručení účinku

pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný. Nestanoví-li tato doložka jinak,

platí zákon č. 216/1994 Sb. Otázky rozhodčího řízení touto rozhodčí doložkou nevymezené

a tímto zákonem neupravené je oprávněn rozhodnout určený rozhodce sám.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména

zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace

s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném

pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie

dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto

VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi

zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními

předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní

strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení

ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními

předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním

prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc

rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím

soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl.

23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu

soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost

městského soudu v Opavě pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo

VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory

v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce

a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Opavě.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2015 a jsou k dispozici taktéž na internetových

stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají

platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

  

Recyklační poplatek

V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

se na Kupujícím zakoupené zboží vztahuje povinnost uhradit recyklační poplatek. Tuto

povinnost splní Kupující spolu s uhrazením kupní ceny Prodávajícímu. Výše recyklačního

poplatku je vždy uvedena v detailu produktu na webových stránkách Prodejce.

Autorský poplatek

 

V souladu se zákonem č. 216/2006 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti

s vyhláškou ministerstva kultury č. 488/2006 Sb., se na Kupujícím zakoupené zboží vztahuje

povinnost uhradit tzv. autorský poplatek. Autorský poplatek je hrazen z jakéhokoli zboží,

jež je spojeno s možností kopírování dat a s jejich záznamem. Konkrétní výše autorského

poplatku je vždy uvedena v detailu produktu na webových stránkách Prodejce.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)