Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti KROFTAS Czech s.r.o., se sídlem Waltrova 1216/31, 318 00 Plzeň

IČO: 03573150, DIČ: CZ03573150

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni spisová značka C 30407

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodů umístěných na internetových adresách

www.KROFTAS.cz

(dále pouze „webové stránky“)

s účinností od 31.5.2022

 

Prostřednictvím webových stránek poskytuje společnost KROFTAS Czech s r.o. on-line službu, přes kterou mohou prodejci HOBBY zboží v rámci své podnikatelské činnosti (B2C nebo B2B) propagovat, inzerovat, prodávat a nabízet své produkty k zakoupení, a přes kterou mohou návštěvníci on-line služby zboží nacházet, vyhledávat, porovnávat, objednávat, zakoupit nebo zaplatit (tj. služba zprostředkování). Využitím služby zprostředkování (např. nákupu zboží prostřednictvím služby zprostředkování) vstupujete do přímého (právně závazného) smluvního vztahu přímo s daným konkrétním prodejcem zboží, u kterého si zboží objednáváte. Od okamžiku, kdy provedete nákup, jednáme výhradně jako prostředník mezi vámi a prodejcem, kterému předáme informace o vaší objednávce a pošleme vám jeho jménem e-mail s potvrzením rezervace.

 

Webové stránky spravuje a objednávky zprostředkovává společnost KROFTAS Czech s.r.o., se sídlem Waltrova 1216/31, 318 00 Plzeň (na této adrese není prodejna, ani výdejní sklad), IČO: 03573150, DIČ: CZ03573150. Na portálech je na základě smlouvy o zprostředkování nabízeno zboží partnerských společností LANIT PLAST, s.r.o. IČO 25774930 a Gutta ČR - Praha spol. s r.o. IČO: 25771001 a na základě kupní smlouvy vlastí zboží nabízené a prodávané vlastním jménem společnosti KROFTAS Czech s.r.o.

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti KROFTAS Czech s.r.o., se sídlem Waltrova 1216/31, 318 00 Plzeň, IČO: 03573150, DIČ: CZ03573150, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni spisová značka C 30407 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi KROFTAS Czech s.r.o. a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webových stránek.

1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od KROFTAS Czech s.r.o., je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.    Znění obchodních podmínek může KROFTAS Czech s.r.o. měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6.    Kupující souhlasí s použitím elektronických komunikačních prostředků na dálku (email, uvedený v uživatelském účtu nebo sdělený kupujícím při objednávce) při veškeré komunikaci s KROFTAS Czech s.r.o., především při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

1.7.    Kupující souhlasí s tím, že veškeré informace od KROFTAS Czech s.r.o. mu budou zasílány výhradně s použitím elektronických komunikačních prostředků na dálku (především email, uvedený v uživatelském účtu nebo sdělený kupujícím při objednávce). Jedná se o informace technického rázu jako jsou montážní návody (ne vždy musí být přiloženy u zboží v českém jazyce), technické postupy, popisy, technické listy, certifikáty, zkušební protokoly, apod. i o informace obchodního charakteru (potvrzení objednávek, informace o stavech objednávky, komunikace ohledně případné reklamace nebo odstoupení od smlouvy, apod.).  Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

1.8.    V případě výběru zboží pocházející na základě smlouvy o zprostředkování z nabídky partnerské bude objednávka předána partnerskému prodejci k přímému vyřízení a kupní smlouva bude uzavřena mezi kupujícím a partnerským prodejcem (dále pouze prodávající).

1.9.    V případě výběru zboží pocházející přímo z nabídky KROFTAS Czech, s.r.o. kupní smlouva uzavřena mezi kupujícím a společností KROFTAS Czech, s.r.o. (dále pouze „prodávající“).

1.10.         Všechna ustanovení neřešena v těchto obchodních podmínkách se řídí pro spotřebitele Občanským zákoníkem v platném znění.

2.UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Případně může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.    Pokud kupující neposkytne souhlas s uložením osobních údajů ve svém uživatelském účtu v on-line obchodě na webových stránkách, bude uživatelský účet do 14 dnů od registrace automaticky smazán.

2.3.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou KROFTAS Czech s.r.o. považovány za správné.

2.4.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5.    Ochrana osobních údajů uložených v uživatelském účtu je řešena v bodě 9) těchto Obchodních podmínek.

2.6.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.7.    KROFTAS Czech s.r.o. může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.8.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a KROFTAS Czech s.r.o. není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní české verze obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. U jiných jazykových verzí webového rozhraní platí informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží pouze pro ty státy, kterým je jazyková verze určena.

3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

·         objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

·         způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

·         informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.5.    Před zasláním objednávky společnosti KROFTAS Czech s.r.o. je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující společnosti KROFTAS Czech s.r.o. kliknutím na tlačítko „závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou společností KROFTAS Czech s.r.o. považovány za správné. Společnost KROFTAS Czech s.r.o. neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.    Společnost KROFTAS Czech s.r.o. je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby (pokud jsou nabízeny v košíku):

o   v hotovosti v provozovně prodávajícího na adresách prodávajícího

o   v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

o   bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího

o   bezhotovostně platební kartou

4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.    Prodávající může u vybraného zboží požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. O tomto požadavku musí být kupující informován předem při vložení zboží do košíku.

4.4.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na emaily prodávajícího.

5.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6.    Pokud se kupující k předání zboží nedostaví z důvodů, které nejsou na straně prodávajícího, je tímto dnem splněno a na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží. Prodávající je oprávněn zboží uskladnit na náklady kupujícího, nejdéle však po dobu 14 dnů. Prodávající je pak oprávněn vyúčtovat kupujícímu skladné ve výši 12 Kč/m2 skladovací plochy. O této skutečnosti bez prodlení odešle informaci objednateli (SMS, email, telefonát). Není povinností prodávajícího ověřovat, jestli kupující tuto informaci přijal nebo ne. Po uplynutí lhůty 14 dnů se má za to, že objednavatel o zboží nemá zájem a objednávka bude v případě běžného standardního zboží stornována. Pokud se bude jednat o zboží upravené na objednávku nebo speciální zboží výhradně na objednávku, tak bude objednávka také stornována a použijí se navíc odstavce 6.7. a  7.1 až 7.3. těchto obchodních podmínek.

6.7.    Pokud se bude jednat o zboží upravené na objednávku nebo speciální zboží výhradně na objednávku a pokud kupující uhradil zálohu na koupi zboží a odmítne, byť částečně, nebo jiným způsobem znemožní prodávajícímu splnit kupní smlouvu (tj. dodat zboží v dohodnutém termínu + 14 dnů oznámeného uskladnění zboží), uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 % uhrazené zálohy. Vedle této smluvní pokuty lze samostatně požadovat náhradu škody.

6.8.    Montážní návod v českém jazyce je buď přiložen v dodávce u zboží nebo bude kupujícímu zaslán elektronickou poštou v okamžiku předání zboží dopravci – viz bod 1.7 těchto obchodních podmínek.

6.9.    Kupující je povinen si zakoupenou movitou věc co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství (v souladu s § 2104 OZ v platném znění). Tzn. ověřit případné vzhledové a jiné zjevné viditelné vady (vlastnosti) a ověřit kompletnost produktu (množství) podle přehledu jednotlivých dílů v návodu na montáž. V případě chybějících dílů nebo jiné zjevné vady (v souladu s § 2112 OZ) pak ihned poté, co vadu (chybějící díly) mohl kupující při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, bez zbytečného odkladu tuto vadu (chybějící díly) oznámit prodávajícímu. Po uplynutí 1 měsíce od převzetí zboží nebude brát zřetel na reklamace vzhledových a jiných zjevně viditelných vad nebo chybějících dílů (částí) zboží.

7.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

·         má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

·         se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

·         zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

·              je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

·              zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jakékoliv jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

7.6.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

9.2.    On-line obchody umístěné na webových stránkách neshromažďují ani nevyužívají o kupujícím žádné osobní údaje za účelem jejich pozdějšího komerčního využití.

9.3.    Zpracování a uložení poskytnutých osobních údajů kupujícího probíhá výhradně na základě právního důvodu splnění kupní smlouvy uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a společnost KROFTAS Czech s.r.o.

9.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

9.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající z právního důvodu (splnění kupní smlouvy uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) pověřit třetí osobu (dopravce), jakožto zpracovatele. Kromě partnerských společností a dopravců nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Prodávající se zavazuje předat osobní údaje kupujícího pouze takovým dalším dopravcům - zpracovatelům, kteří poskytují dostatečné technické a organizační opatření, aby byla zajištěna maximální ochrana poskytnutých osobních údajů.

9.6.    V případě nákupu bez registrace (tj. bez založení uživatelského účtu) budou osobní údaje kupujícího v on-line obchodu na webových stránkách uloženy po dobu určitou. Jakmile prodávající obdrží informaci od dopravce, že zboží bylo v pořádku převzato kupujícím nebo byla objednávka stornována, tak budou vymazány.

9.7.    Pokud kupující neposkytne souhlas s uložením osobních údajů ve svém uživatelském účtu v on-line obchodě na webových stránkách prodávajícího, bude uživatelský účet do 14 dnů od registrace automaticky smazán.

9.8.    Pokud kupující poskytne souhlas s dlouhodobým uložením svých osobních údajů v rámci svého uživatelského účtu, tak budou tyto jeho údaje uloženy v on-line obchodu po dobu trvání tohoto souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv odvolat a celý účet, včetně historie nákupů, osobních údajů ve všech objednávkách kupujícího, bude v on-line obchodu vymazán. 

9.9.    Osobní údaje jméno a příjmení, adresa, email, telefon, a které jsou přenášeny do ekonomického systému prodávajícího, mohou být v tomto systému uloženy až po dobu 15-ti let od data posledního nákupu. Jde o osobní údaje, které jsou vyžadovány na základě těchto právních důvodů:

·         zákon 563/1991 Sb. v platném znění – zákon o účetnictví – povinnost vystavení řádných daňových dokladů s údaji předepsanými zákonem z důvodu splnění kupní smlouvy

·         zákon 235/2004 Sb. v platném znění – zákon o DPH – povinná archivace řádných daňových dokladů vzniklých z důvodu splnění kupní smlouvy po dobu 10 let

·         zákon 586/1992 Sb. v platném znění – zákon o dani z příjmu – splnění daňové povinnosti na základě řádně vystavených daňových dokladů vystavených z důvodu splnění kupní smlouvy

·         zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění - občanský zákoník - splnění uzavřené kupní smlouvy s kupujícím + evidence smluvní prodloužené záruky až 15 let ode dne nákupu)

·         zákon 634/1992 Sb. v platném znění - zákon o ochraně spotřebitele - z důvodu včasného informování kupujícího v případě prokázání problému na výrobku

·         zákon 350/2011 Sb. v platném znění - chemický zákon – z důvodu včasného informování kupujícího v případě prokázání vady na výrobku - většina produktů z on-line obchodu spadá pod povinnou evidenci chemických výrobků

·         nařízení ES REACH 1907/2006 v platném znění z důvodu včasného informování kupujícího v případě prokázání vady na výrobku - většina produktů z on-line obchodu spadá pod povinnou evidenci chemických výrobků

9.10.         KROFTAS Czech s.r.o. přijal s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování taková technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

9.11.         Kupující má tato hlavní práva:

·         Právo na přístup – prodávající je povinen kupujícímu na vyžádání sdělit, jaké všechny jeho osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány.

·         Právo na přenositelnost – právo získat své osobní údaje ve strukturovaném strojově čitelném formátu.

·         Právo na opravu – kupující má právo na opravu nesprávně uvedených osobních údajů.

·         Právo na výmaz – platí v případě, že osobní údaje budou zpracovávány protiprávně, nebo nebyl dán souhlas rodičů (u dětí do 16 let) či již neexistuje další důvod pro zpracování, podle GDPR musí správce nově bez průtahů údaje vymazat.

·         Právo vznést námitku a právo k omezenému zpracování - v některých případech právního důvodu nelze právo na výmaz uplatnit, pak ovšem stále můžete podat námitku a žádat o omezené zpracování údajů.

·         Právo být zapomenut – správce provede přiměřené kroky, aby vaše osobní údaje byly vymazány i směrem do minulosti (s výjimkou zpracování osobních údajů na základě právního důvodu).

9.12.         Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.         Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s objednaným zbožím nebo s objednanými službami na jím sdělenou elektronickou adresu. Zasílání propagačních a obchodních sdělení nesouvisejících přímo s objednávkou je ve výchozím stavu účtu deaktivované a jeho aktivaci musí kupující aktivně provést a zasílání odsouhlasit ve svém uživatelském účtu. Souhlas pak může kupující kdykoliv písemně odvolat.

10.2.         Nákup na webové stránce je možné technicky zrealizovat pouze s povolením ukládání tzv. cookies ve webovém prohlížeči kupujícího.

11.DORUČOVÁNÍ

11.1.         Kupujícímu může být doručován jakýkoliv dokument související s jeho objednávkou na elektronickou adresu kupujícího.

12.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.         Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.         Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3.         Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.         Kontaktní údaje prodávajícího + adresa pro doručování:

KROFTAS Czech s.r.o.

Waltrova 1216/31, 318 00 Plzeň

IČO: 03573150, DIČ: CZ03573150

adresa elektronické pošty info@kroftas.cz

telefon +420 739 174 176

 

v Plzni, dne 31.5.2022